Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

To αντικείμενο του DICON είναι η ανάπτυξη μίας πρότυπης πλατφόρμας αμφίδρομης επικοινωνίας για την ολοκληρωμένη ψηφιακή απεικόνιση κατασκευαστικών έργων σε πραγματικό χρόνο. Κύριο στόχο του προγράμματος αποτελεί η διασύνδεση των επιμέρους ψηφιακών δεδομένων σε μία ενιαία πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει τη δυναμική επεξεργασία από τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό τα επιμέρους ψηφιακά αρχεία κάθε μελέτης θα συντονίζονται και θα είναι εύκολα διαχειρίσιμα μέσω της κεντρικής πλατφόρμας, ενώ ενδεχόμενη αλλαγή/τροποποίηση σε κάποια από αυτά θα είναι δυνατόν να μεταφερθεί στο αρχικό μοντέλο διερευνώντας την επιρροή στα δεδομένα και την ενδεχόμενη βέλτιστη λύση.

Για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ψηφιακής αναπαράστασης του συνόλου των χαρακτηριστικών ενός έργου απαιτείται και η επίτευξη των εξής επιμέρους στόχων:

Ανάπτυξη ενός κοινού πρωτοκόλλου επικοινωνίας (functional mockup interface) μεταξύ των επιμέρους λογισμικών και του κεντρικού διαχειριστή (πλατφόρμα επικοινωνίας).

Πλατφόρμα Αμφίδρομης Επικοινωνίας Eξέταση ύπαρξης API (Application Programming Interface), δυνατότητας επεξεργασίας και επικοινωνίας μέσω γλώσσας προγραμματισμού (scripting language) και διερεύνηση εναλλακτικών για τη διαχείριση και τη μετάφραση

Διαμόρφωση γραφικού περιβάλλοντος χρήστη GUI (Graphical User Interface)

Απεικόνιση τρισδιάστατου ψηφιακού αποτυπώματος

Πιλοτική εφαρμογή σε κατασκευαστικό έργο μεγάλης κλίμακας – Επιχειρησιακή λειτουργία

Βασικός στόχος του DICON είναι η διασύνδεση των επιμέρους ψηφιακών δεδομένων κατασκευαστικών έργων σε μία ενιαία πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει την αμφίδρομη επεξεργασία δεδομένων από τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας στον κατασκευαστή ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση και προγραμματισμό του έργου, μέσω της οργάνωσης και του συντονισμού της δουλειάς όλων των ειδικοτήτων μηχανικών που εργάζονται στο έργο. Βραχυπρόθεσμα, ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού, διαδραστικού υπολογιστικού περιβάλλοντος και η χρησιμοποίησή του για τη βελτιστοποίηση της κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι η πλήρης εφαρμογή από χρήστες διαφορετικού επιπέδου και επιστημονικής κατάρτισης, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν, εν γένει, διαφορετικά προγράμματα για τη σύνταξη μελετών και θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την πλατφόρμα ως μέσο επικοινωνίας και διασύνδεσης.

image