Για τη διαμόρφωση των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός έργου είναι απαραίτητη η σύνταξη μελετών από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων που χρησιμοποιούν διαφορετικά προγράμματα (λογισμικό) για την επίλυση, την απεικόνιση των αποτελεσμάτων και τη σύνταξη τευχών και σχεδίων. Παρά την ψηφιοποίηση των αρχείων των μελετών, το μεγάλο πλήθος τους σε ένα έργο (τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, κ.α.), και οι αλλαγές που συνήθως απαιτούνται τόσο στη διάρκεια εκπόνησης τους όσο και κατά την κατασκευή, είτε λόγω μεταβολής των δεδομένων από πραγματικές μετρήσεις είτε για λόγους συντονισμού και κατασκευασιμότητας, συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία λαθών, καθυστερήσεων αλλά και μεγάλης σύγχυσης στην εκτέλεση των έργων. Για τη βελτίωση της ποιοτητας και του κόστους των έργων, είναι ζωτικής σημασίας η παρέμβαση στον τρόπο αξιοποίησης των ψηφιακών δεδομένων των μελετών στην κατασκευή. Είναι άμεση η ανάγκη για αμφίδρομη σύνδεση τους και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο ώστε να αμβλυνθούν προβλήματα από αλληλεπικαλύψεις ή από καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση αλλαγών με στόχο την επιτάχυνση της κατασκευής, την μείωση του πρόσθετου κόστους λόγω ασυμβατότητας των μελετών εφαρμογής και την ταχύτερη διερεύνηση τροποποιήσεων που προκύπτουν κατά την διάρκεια κατασκευής.

Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί ραγδαία το ΒΙΜ (Building Information Modeling), το οποίο αποτελεί μία ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης ώστε να εξάγει, να ενημερώνει και να τροποποιεί τις πληροφορίες για να υποστηρίζει και να αντανακλά τους ρόλους των συμμετεχόντων στην κατασκευή ενός έργου. Η χρήση του επεκτείνεται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου, υποστηρίζοντας υπηρεσίες όπως διαχείριση κόστους (cost management) και έργου (project management), θέματα κατασκευασιμότητας (constructability) και διαχείριση λειτουργιών (operations management).

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θεωρείται πρωτοπόρο στον τομέα αυτό, όλα τα δημόσια έργα από το 2016 κατασκευάζονται με σύστημα ΒΙΜ. Όμως και στην Ελλάδα αναμένεται να εισαχθεί τα επόμενα χρόνια και στα δημόσια έργα. Αυτό καθιστά την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη διαχείριση, όπως αυτή προτείνεται από το συγκεκριμένο έργο, ακόμη περισσότερο επιτακτική.

Ωστόσο, η πρακτική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με την αδυναμία αμφίδρομης επικοινωνίας επιμέρους ψηφιακών αρχείων μελετών (από διαφορετικές εταιρίες λογισμικών) και BIM περιορίζει σημαντικά την αξιοποίησή του, καθώς για κάθε αλλαγή που αφορά στις επιμέρους μελέτες (στατικές, μηχανολογικές, ενεργειακές, κ.α.) θα πρέπει να τροποποιηθεί και να επιλυθεί εκ νέου κάθε υπολογιστικό μοντέλο στο δικό του περιβάλλον εργασίας. Μόνο περιορισμένες εταιρίες λογισμικών έχουν ενσωματώσει σε κοινό BIM περιβάλλον αρχεία διαφορετικών μελετών (από το ίδιο όμως λογισμικό) με δυνατότητα επικοινωνίας ψηφιακά. Για το λόγο αυτό, είναι εμφανές ότι η δημιουργία μιας δυναμικής κοινής πλατφόρμας επικοινωνίας για αρχεία εξαγώμενα από διαφορετικά λογισμικά αποτελεί ουσιαστικά την μοναδική λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση κατασκευαστικών έργων σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο για τη συντονισμένη και βέλτιστη κατασκευή.